Trendy, praktyka, pacjenci

Dlaczego Karta Praw Chorego na POChP jest potrzebna?

Dlaczego Karta Praw Chorego na POChP jest potrzebna?

Czemu ma służyć Karta Praw Chorego na POChP, kto ją stworzył?

 Karta Praw Chorego na POChP.

Opieka nad chorymi na POChP na całym świecie zazwyczaj odbiega od sposobu postępowania rekomendowanego w międzynarodowych wytycznych. Finansowanie leczenia nie odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu, edukacja chorych nie jest wystarczająca. W środowisku medycznym nie ma tendencji do aktywnego podejścia i wczesnego rozpoznania choroby.  W efekcie – większość chorych nie ma odpowiedniego dostępu do wczesnej diagnozy i optymalnego leczenia. Prawie 90% przypadków POChP na świecie nie jest rozpoznawanych [2],[3].

Leczenie POChP powinno być proaktywne, aby móc zmniejszać nasilenie objawów i zmniejszać ryzyko zaostrzeń i przedwczesnej śmierci. Kluczem do tego jest dostęp pacjenta do diagnostyki, skutecznego leczenia i specjalistycznej opieki. Do osiągnięcia tego potrzebne jest  bezpośrednie zaangażowanie pacjentów i ich bliskich, zwiększenie poziomu ich edukacji, a także oczekiwań dotyczących diagnozy, leczenia i możliwości maksymalizacji jakości życia. Chorzy na POChP nie powinni akceptować choroby i jej objawów jako czegoś, z czym ,,muszą żyć”.

W tym celu została opracowana Karta Praw Chorego na POChP.

Karta Praw Chorego na POChP – kto ją stworzył, co zawiera?

Pod auspicjami światowej organizacji zrzeszającej pacjentów z alergią i astmą (Global Allergy & Airways Patient Platform) oraz wspierających ich lekarzy opracowano Kartę Praw Chorego na POChP zawierającą sześć zasad wysokiej jakości opieki, których pacjenci powinni oczekiwać, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Oczekiwania te są zgodne z aktualnym podejściem do najlepszych praktyk w terapii POChP: Karta Praw Chorego przedstawia wspólne stanowisko w zakresie międzynarodowych standardów opieki nad pacjentami z POChP.

Celem tej karty jest również zmobilizowanie decydentów, świadczeniodawców opieki zdrowotnej do znaczącej poprawy opieki nad pacjentami z POChP.

Zasady, które określono w karcie pacjentów z POChP, są podstawowymi elementami wysokiej jakości opieki, której osoby z POChP powinny oczekiwać [4].

Zobacz zasady najlepszej opieki nad pacjentami - (KLIK)

[1] WHO. The top 10 causes of death; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death [dostęp: październik 2020].

[2] Price D., West D., Brusselle G. i wsp. Management of COPD in the UK Primary-Care Setting: An Analysis of Real-Life Prescribing Patterns. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis., 2014; 9: 889–904. 9

[3] Albitar H.A., Iyer V.N. Adherence to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease Guidelines in the Real World: Current Understanding, Barriers, and Solutions. Curr. Opin. Pulm. Med., 2019.

[4] A Patient Charter for Chronic Obstructive Pulmonary Disease John R. Hurst . Tonya Winders . Heinrich Worth . Mohit Bhutani.Kevin Gruffydd-Jones . Daiana Stolz . Mark T. Dransfield

Nr akceptacji: PL-16821, TRIX/22/03/07_npr